Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dotyczy zdających nowa maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
Egzamin w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej  – maj / dodatkowej czerwiec lub ich egzamin został unieważniony.

UWAGA

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dyrektorowi szkoły do dnia 7.07.2017

Egzaminy poprawkowe odbywają się w szkole macierzystej zdającego:
Egzamin pisemny: 22.08. 2017
Egzamin ustne w dniach od 23 – 25. 08.2017

Szczegółowe harmonogramy będą zamieszczone  w gablocie przy sekretariacie uczniowskim pawilonu A dnia 10.07.2017