Klauzula dotycząca rekrutacji do klas pierwszych
Administratorem danych osobowych są Techniczne Zakłady Naukowe 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Zawidzkiej 10.
Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Zasady elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. 

1. Planowane kierunki kształcenia w TZN .

Technikum Nr 2
zawód:

  technik elektronik
  technik elektryk
  technik informatyk
  technik mechanik
  technik reklamy

  technik automatyk

 1. Terminy rekrutacji .
  Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.
  – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. (do szkoły należy dostarczyć podanie wydrukowane z systemu) . link -> 

  LINK DO REKRUTACJI

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
16 lipca 2019r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r. – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 16 do 24 lipca 2019r. – Potwierdzanie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wyników egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
25 lipca 2019r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Do 30 sierpnia 2019r. – Trwa rekrutacja uzupełniająca.

3. We wszystkich klasach bierze się pod uwagę oceny z egzaminu oraz następujących przedmiotów.
– język polski

– matematyka
– język obcy, fizyka, lub informatyka – (najwyższa ocena)
– technika lub plastyka – (najwyższa ocena)

 1. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia.

  Oceny z przedmiotów wymienionych wyżej przeliczane są na punkty następująco:dopuszczający – 2 punkty
  dostateczny – 8 punktów
  dobry – 14 punktów
  bardzo dobry – 17 punktów
  celujący – 18 punktów

  5. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:
  – język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  – historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

– matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
– przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 1. Punkty dodatkowe:

– Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów.

– Konkursy oraz zawody są punktowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przy czym jeżeli kandydat ma więcej niż 1 osiągnięcie  maksymalnie może  uzyskać do
18 punktów.

–  Za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 3 punkty.

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 1. Wymagane dokumenty:
  – 3 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko , adres)

  – Zgłoszenie (podanie) absolwenta szkoły
  – Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej lub ośmio letniej szkoły podstawowej
  – Zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu zewnętrznego.
  – Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (jeżeli kandydat takowe posiada)
  – Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  (Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.)
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym zawodzie, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych klas.