Klauzula dotycząca rekrutacji do klas pierwszych
Administratorem danych osobowych są Techniczne Zakłady Naukowe 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Zawidzkiej 10.
Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Techniczne Zakłady Naukowe

Zasady elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

1. Planowane kierunki kształcenia w TZN .

Technikum Nr 2 >>> (czteroletnie)
zawód:

  technik elektronik
  technik elektryk
  technik informatyk
  technik mechanik
  technik organizacji reklamy

2. Terminy rekrutacji .
Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r.
– Wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. (do szkoły należy dostarczyć podanie wydrukowane z systemu) .

Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. – Dostarczanie do szkoły, świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6 lipca 2018r. – Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

 

Od 6 lipca 2018r. – Szkoła wydaje zakwalifikowanym kandydatom skierowania na badania lekarskie.
Od 6 do 12 lipca 2018r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
13 lipca 2018r. – Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Do 14 sierpnia 2018r. – Trwa rekrutacja uzupełniająca.

3. We wszystkich klasach bierze się pod uwagę oceny z egzaminu oraz następujących przedmiotów.


– język polski

– matematyka

– język obcy, fizyka, lub informatyka – (najwyższa ocena)

– technika lub plastyka – (najwyższa ocena)

 1. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia.

  Oceny z przedmiotów wymienionych wyżej przeliczane są na punkty następująco:

  dopuszczający 2 punkty
  dostateczny 8 punktów
  dobry 14 punktów
  bardzo dobry 17 punktów
  celujący 18 punktów

  5. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  – język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  – historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

– matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
– przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 1. Punkty dodatkowe:

– Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów.

– Konkursy oraz zawody są punktowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przy czym jeżeli kandydat ma więcej niż 1 osiągnięcie  maksymalnie może  uzyskać do
18 punktów.

–  Za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 3 punkty.

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 1. Wymagane dokumenty:
  – 3 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko , adres)

  – Zgłoszenie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej
  – Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
  – Zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
  – Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (jeżeli kandydat takowe posiada)
  – Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  (Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.)
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym zawodzie, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych klas.